VÝZVA FINQ CENTRA N.O. NA PRIHLASOVANIE ŠKÔL DO PROGRAMU FINQ OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU FinQ?

Čo je program FinQ?

Program FinQ je inovatívnym a systémovým riešením rozvoja finančnej kultúry na školách formou rozvíjania kľúčových kompetencií pre 21. storočie a rozvoja kritického myslenia. FinQ má ambíciu podporovať systémové myslenie pedagógov a žiakov, komunikačné, poznávacie, logické, sociálne kompetencie a kompetencie osobnostného rozvoja. Problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov, nie je potrebné vytvárať žiadny predmet navyše.

Program FinQ je určený pre všetky základné a stredné školy v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre pedagógov a žiakov a zaujímavé dáta vplyvu rozvoja finančnej kultúry na čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie a kreativitu žiakov. Program FinQ je úspešne overený v praxi; v súčasnosti prebieha jeho implementácia na 124 základných a stredných školách na Slovensku.

Mám záujem

Rozšírenie metodiky FinQ na program EUQ

FinQ program rozširujeme aj do ďalších oblastí, od septembra 2022 môžu školy súčasne rozvíjať tému európskej demokratickej kultúry (EUQ). V programe EUQ ide o podporu občianskeho, právneho a ekonomického povedomia žiakov na báze aktuálnych európskych tém.FinQ a EUQ učia rozmýšľať

Programy FinQ a EUQ podporujú rozvoj kritického a systémového myslenia žiakov. Žiaci dokážu dôslednejšie premýšľať ako funguje a aký význam má svet financií. Naučia sa uvažovať v súvislostiach a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote. Cieľom programov FinQ a EUQ je, aby žiaci rozvíjaním kompetencií a všetkých foriem myslenia dokázali pochopiť potrebu a kontext finančného ako aj občianskeho vzdelávania v európskom priestore, zaujať stanovisko k reálnym situáciám spojeným s finančnou a občianskou kultúrou a správne sa rozhodovať.

Mám záujem

Čo prináša program FinQ žiakom?

 • odklon od memorovania - konkretizáciu abstraktného učiva a jeho využitie v reálnom živote
 • priestor na diskusiu, vyjadrenie vlastného názoru, kreativitu a myslenie
 • spôsob učenia, ktorý ich baví
 • rast motivácie vzdelávať sa
 • rovnaké šance pre všetkých byť úspešnými – program funguje ako vyrovnávajúci prvok a vytvára vhodné prostredie na kvalitné vzdelávanie všetkých žiakov

Čo prináša program FinQ učiteľom?

 • kvalitné metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov
 • rozvoj profesijných kompetencií v programe inovačného vzdelávania
 • akčný prístup vo vyučovaní (využívaný pri rozvoji kritického a systémového myslenia žiakov)
 • univerzálnosť programu – aplikovateľný vo všetkých predmetoch, bez potreby vytvárania nového predmetu
 • spôsob výučby, ktorý učiteľov na škole vedie k spolupráci


Čo prinášajú programy FinQ a EUQ škole?

 • inovačné vzdelávanie pedagógov schválené MŠVVaŠ SR v rozsahu 55 hodín (dištančná a prezenčná časť)
 • databázu metodických a pracovných listov pre učiteľov a žiakov pre rôzne predmety, ktorá sa neustále dopĺňa v súlade s požiadavkami učiteľskej komunity
 • prístup k vzdelávaciemu portálu www.finq.sk
 • prístup k hybridnej vzdelávacej platforme EduQ
 • pravidelnú diagnostiku na zisťovanie úrovne čítania s porozumením, matematickej gramotnosti, posudzovania a rozhodovania sa v kontexte finančnej a občianskej kultúry v referenčných úrovniach A1 až B2
 • možnosť riadenia kvality vzdelávania v škole
 • kontinuálne prispôsobovanie metodických materiálov v súlade s aktualizáciou ŠVP a medzinárodných kurikúl
 • výmenu skúseností v komunite FinQ učiteľov

Mám záujem

Podmienky realizácie programov FinQ a EUQ v školách

 • Program je dostupný pre pedagogických a odborných zamestnancov a všetkých žiakov školy - postupne v priebehu 4 rokov zapojí škola do programu FinQ všetkých žiakov – program celej školy.
 • Vstupné diagnostické testovanie žiakov – zistenie východiskovej úrovne finančnej kultúry (na škále A1 - B2).
 • Používanie metodických a pracovných listov vo vyučovacom procese.

Mám záujem

Financovanie FinQ programu

Povinné aktivity programu FinQ nevyžadujú priame financovanie zo strany školy – rozvoj kompetencií pre 21. storočie na školách podporuje nezisková organizácia FinQ Centrum n.o..

Bezplatné povinné časti programu FinQ:
 • prístup k odbornému obsahu na www.finq.sk
 • prístup k databáze metodických listov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov
 • inovačné vzdelávanie učiteľov v rozsahu 55 hodín
Financovaniu podlieha rozšírenie programu FinQ o fakultatívne časti:
 • interaktívna forma didaktickej pomôcky pre žiakov Moje portfólio
 • rozšírený prístup do interaktívnej elektronickej platformy určenej na zlepšenie riadenia a zvyšovanie kvality vzdelávania v škole – portál www.eduq.sk.
Škole vstupom do programu FinQ nevzniká povinnosť realizovať fakultatívne časti programu, i keď sú FinQ Centrom, n.o. odporúčané k úspešnej komplexnej realizácii programu.
Mám záujem

Harmonogram najbližších aktivít

 • marec – máj 2023: vyplnenie prihlášky TU
 • marec – máj 2023: priebežná komunikácia s prihlásenými školami k Zmluve o spolupráci (online webináre)
 • marec – jún 2023: priebežné podpisovanie Zmlúv o spolupráci
 • september 2023: metodické dni s vedením škôl – informácie k aktivitám programu FinQ
 • od októbra 2023: dištančné vzdelávanie pedagógov na portáli www.finq.sk
 • február 2024 – august 2024 - prezenčné vzdelávanie pedagógov (rôzne termíny)
 • september 2024 – začiatok implementácie programu FinQ v triedach

Mám záujem

Nezabudnite, sme tu pre vás

Môžete sa na nás obrátiť kedykoľvek v priebehu výzvy, uzatvárania zmlúv, vzdelávania a samotnej implementácie programu na vašej škole. Rovnako aj s otázkami ako pracovať s metodickými či pracovnými listami, s portfóliom, či len zdieľať svoje skúsenosti a postrehy. Náš tím vám bude po celý čas nápomocný.

Kontakt:
Jana Kovaľová, programová manažérka: kovalova.jana@finqcentrum.sk, +421 910 685 784
Petra Blažejová, koordinátorka programu FinQ: blazejova.petra@finqcentrum.sk, +421 905 921 593

Tešíme sa na spoluprácu s vašou školou.
Tím FinQ Centra n.o.